Skip to content Skip to footer

Bu sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni‘ne yer vermektedir.

Gizlilik Politikası, Lewis Ayak Bakımı internet sitesi ve bakım merkezinde gerçekleştirilen hizmetler için geçerlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesinde veri sorumlusunun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği düzenlenmiş olup Kanunun 11’inci maddesinde yer alan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile Şahinde Çakır Esentürk (Lewis Ayak Bakımı) tarafindan hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası’nı, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, sektör uygulamalarındaki ve teknolojik gelişmelerdeki değişiklikleri yansıtmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikası’nın internet sitemiz ve bu Gizlilik Politikası’nın kapsamında olan Lewis Ayak Bakımı işletme bünyesinde gerçekleştirdiğiniz işlemler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Gizlilik Politikası, hizmetlerimize erişmek için bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya başka herhangi bir cihaz kullanmanızdan ve bizzat fiziken erişiminizden bağımsız olarak geçerlidir. Hizmetlerimizi her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nda belirttiğimiz uygulamaları onayladığınız için Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumanız çok önemlidir. Hizmetlerimizi kullanmakla Gizlilik Politikası’nda açıklanan uygulamaları onaylamış olursunuz.

Veri Sorumlusu Bilgileri

 • Veri Sorumlusu: Şahinde Çakır Esentürk (Lewis Ayak Bakımı)
 • Telefon: +90 (216) 390 99 12
 • İnternet Sitesi: https://www.lewisayak.com
 • E-posta: iletisim@lewisayak.com
 • Adres: Batı Mahallesi, İsmetpaşa Cad. No:49 Pendik/İstanbul

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Müşteri/Danışan Kayıtları

Lewis Ayak Bakımı’na müşteri/danışan olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Lewis Ayak Bakımı’na özel randevu sistemine kaydolmanız amacıyla; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Kimlik ve İletişim Bilgileri

 • Ad ve soyad
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Cinsiyet bilgisi
 • Adres

Randevu Bilgileri ve Notlar

 • Lewis Ayak Bakımı’nda aldığınız tüm hizmetlere ait bilgiler
 • Lewis Ayak Bakımı’ndaki tüm randevu notları

Ödeme Kanalı Bilgileri

 • Banka hesap bilgileri
 • Kredi kartı numarası
 • Fatura bilgileri

Toplanan Diğer Bilgiler

Lewis Ayak Bakımı’nda ihtiyaç dahilinde sağlık durumu veya hizmetlerinin kullanımına ait bilgiler toplama sırasında veya başka yöntemlerle onaya tâbi tutularak toplanabilir. Belirli bilgi türlerini (ör. sağlık durumu ile ilgili güncel bilgiler) Lewis Ayak Bakımı’yla paylaşmamak tercih edilebilir; ancak bu bilgilerin sağlanmaması bazı hizmetlerin kullanılamamasına veya beklenen şekilde karşılanmamasına yol açabilir.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Toplanan bilgilerinizi şu amaçlarla kullanabiliriz:

 • Herhangi bir hizmetimize kaydınızı gerçekleştirmek için.
 • Talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak için.
 • Hizmetlerimizde geçmişteki etkinliklerinize dayanarak size kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için.
 • Hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve analizi için.
 • Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlayarak hizmetlerimizi iyileştirmek.
 • Onayınıza sunarak başka amaçlar için.

Bilgilerinizi kimlere açıklıyoruz?

Bilgilerinizi kendi bağımsız pazarlama veya iş amaçlarıyla kullanmaları için üçüncü taraflara onayınız olmadan açıklayamayız. Ancak aşağıdaki kuruluşlara bilgilerinizi açıklayabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılar — Bilgilerinizi bizim için hizmet sağlayan şirketlere açıklayabiliriz. Bu kuruluşlar, bilgilerinizi yalnızca bize hizmet sağlamak amacıyla kullanabilir. Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.
 • Müşteri/Danışan Yakınları — Aldığınız hizmetlerimiz ile ilgili bilgileri ilgili sağlık mevzuatı çerçevesinde birinci derece yakınlarınızı bilgilendirme amacıyla açıklayabiliriz.
 • Yasaların Gerektirdiği veya Hizmetlerimizi Korumamız Açısından Gerekli Durumlarda Diğer Taraflar — Aşağıdaki nedenlerden dolayı bilgilerinizi diğer taraflara açıkladığımız durumlar olabilir:
  • Yasalara uymak veya zorunlu yasal tebligatlara yanıt vermek için (arama izni veya başka bir mahkeme emri gibi).
  • Hizmetlerimizi düzenleyen politikaları doğrulamak veya uygulamak için.
 • İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumlar — Çeşitli kampanya ve araştırma faaliyetlerini yürütmek için.
 • İnternet Siteleri — Lewis Ayak Bakımı bünyesindeki ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için ad, soyad, ve iletişim bigileri talep edilir.

Bilgilendirme Faaliyetleri ve SMS

KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz ile sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. Alıcılar, Lewis Ayak Bakımı randevu yazılımına not edilen kendilerine ait her randevu kayıtları için bir defaya mahsus hatırlatma SMS’ini randevu tarihinin 1 gün öncesinden zorunlu olarak alırlar.

Bilgilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyoruz ?

Müşterilerimize/danışanlarımıza sağladığımız hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, hizmet sağlayan ekip dışında 3’üncü kişilerle paylaşılmasının önlenmesi amacıyla;

 • Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir.
 • Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır.
 • Bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli eğitimler hizmet sağlayan ve alanında sorumluluğu bulunan personelimize aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir.
 • Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip sorumlular tanımlanmıştır.
 • Randevu sistemimizde her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme, ekleme) sınırlandırılmıştır.
 • Müşteri/danışan dosyaları ve bilgileri sadece hastalarımızın kendilerine, yazılı onay verdikleri yakınlarına, mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli durumlarda yetkili adli mercilere verilmektedir.

Verileri saklama

Sizinle ilgili bilgilerin yalnızca toplanma amacının ya da geçerli yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği sürece saklanmasını sağlamak için makul önlemler alırız.

Verilerinizle ilgili haklarınız neler?

Leiws Ayak Bakımı bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 • Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
 • Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
 • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
 • Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye

yönelik taleplerinizi iletisim@lewisayak.com e-posta adresi üzerinden her zaman bize iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi işlerken hangi ilkeleri gözetmekteyiz?

Lewis Ayak Bakımı sizlere ait kişisel verileri işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme,
 • Veri işlemenin doğru olması,
 • İşlemenin kapsamının belirli olması,
 • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Verilerin güncel olması,
 • Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri

Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web siteleri ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. İnternet siteleri veya diğer hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliği veya gizliliği bizim sorumluluğumuzda değildir. Dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf internet siteleri ve hizmetleriyle ilgili geçerli gizlilik bildirimlerini incelemeyi unutmamalısınız.